Hieronder het baanreglement van TV De Mortel.

INHOUD:

1. Het tennisterrein

2. Openstelling
* Tennisseizoen
* Recreatietennis
* Bijzondere omstandigheden

3. Toegang tot het park
* Banen
* Kleding

4. Algemene orde
* Algemeen
* Overlast en schade

5. Speeletiquette
* Speeltijd
* Baanreservering
* Bijzondere bepalingen

6. Baanonderhoud

7. Slotbepalingen

HET REGLEMENT:

1. HET TENNISPARK
Tot het tennispark behoren 3 tennisbanen en de omliggende terreinen (paden, groenstroken etc.)

2. OPENSTELLING TENNISPARK
Tennisseizoen
De banen zijn het gehele jaar opengesteld.
Dagelijks kan worden getennist van 7.00 uur ’s morgens tot uiterlijk 23.00 uur ‘s avonds, behoudens verlengingen, welke door het bestuur worden toegestaan.

Recreatietennis
We streven ernaar 1 vrije baan beschikbaar te houden voor recreatietennis. Uitzonderingen hierop kunnen door het bestuur worden vastgesteld.

Bijzondere (weers)omstandigheden
Indien de weersomstandigheden en/of de toestand van de banen dit noodzakelijk maken, kunnen één of beide banen worden gesloten. Die banen worden dan voor reservering geblokkeerd op het inhangbord. Het is onder geen beding toegestaan de aanwijzingen betreffende de sluiting van de baan of banen te negeren. De bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen betreffende de sluiting van banen is uitsluitend voorbehouden aan het bestuur en haar gemachtigde(n).

3. TOEGANG TOT HET PARK
Banen
Uitsluitend leden van tennisvereniging De Mortel en eventueel hun introducé hebben toegang tot het tennispark. Voor het gebruik van de tennisbanen moeten de spelers via de KNLTB ClubAPP reserveren. Het is niet toegestaan meegenomen kinderen tijdens het spel op de baan te laten verblijven. 
Middels het gebruik van uw batch en een computersysteem wordt bij het passeren van de toegangspoorten geregistreerd wie er op het tennisterrein komen en gaan.

Kleding
De banen mogen alleen betreden worden met geschikt tennisschoeisel. Tenniskleding is verplicht.

4. ALGEMENE ORDE
Algemeen
Verboden zijn handelingen in strijd met de orde zoals:
* Het spelen met ballen buiten de banen
* Het bezorgen van overlast aan spelers op de andere baan
* Het onnodig belopen van beplantingsstroken
* Het beklimmen van afrasteringen
* Het verontreinigen van de banen of bijbehorende terreinen
* Elke handeling waarbij schade kan ontstaan aan de tot het tennispark behorende goederen

Overlast en schade
Schade aan de vereniging of aan haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid van de vereniging kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald. De bestuursleden en/of diens gemachtigden hebben het recht een ieder die op welke wijze dan ook de orde verstoord of handelt in strijd met bepalingen uit dit reglement, het huishoudelijk reglement of de statuten, van de banen en/of uit het tennispark te verwijderen, onverminderd de aansprakelijkheid voor eventueel aangebrachte schade.

5. SPEELETIQUETTE
Speeltijd
De banen zijn bespeelbaar van 7.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds. Een speelperiode duurt 60 minuten. Junioren die op de basisschool zitten mogen spelen tot 19.00 uur. Junioren die op de middelbare school zitten tot 21.00 uur.

Baanreservering
* Reserveren is alleen mogelijk via de KNLTB ClubAPP.

* Reserveren kan vanaf 5 dagen voor aanvang speeltijd/dag

* Tijdens activiteiten (toernooien, competitie of andere activiteiten) kan het bestuur of de toernooileiding besluiten om meerdere banen te gebruiken voor die activiteit. Alvorens een baan te reserveren is het dan raadzaam om eerst met de toernooileiding te overleggen.

* Het bestuur/parkonderhoud commissie is, als omstandigheden dat nodig maken (bijv. bij onderhoud aan banen of weersomstandigheden) gerechtigd banen te sluiten.

* De kosten voor een introducé per speelperiode zijn voor senioren € 5,00 en voor junioren € 2,00. De introducé betaalt aan het lid die op zijn/haar beurt dit bedrag afgeeft aan de penningmeester.

Bijzondere bepalingen
Eenieder die beschadigingen aan banen, netten, hekwerk ea. constateert, moet dit melden bij het bestuur. Als er sprake is van verwijtbaarheid zal de schade op de veroorzaker worden verhaald.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

6. BAANONDERHOUD
Personen belast met onderhoud van de banen kunnen altijd één of meerdere banen voor onderhoud sluiten, waarbij het de leden dan niet is toegestaan zich op de betreffende baan (of banen) te begeven.

7. SLOTBEPALINGEN
Het bestuur is bevoegd af te wijken van het baanreglement en te beslissen in situaties waarin dit reglement niet voorziet. Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van dit reglement.